چگونگی شروع انواع غذاها

به عنوان یک اصل در سال اول زندگی؛ قبل از دادن هر وعده غذای کمکـی تغذیـه کودک با شیر مادر ضروری میباشد .

هفته اول ماه هفتم

شروع غذای کمکی با فرنی است که روز اول از یک قاشق مرباخوری یکبار در روز آغاز شده و کم کم به مقدار و دفعات آن اضافه می شود. به طوری که روز دوم 2 قاشـق مرباخوری، روز سوم به 3 قاشق مرباخوری و روز چهارم به 4 قاشـق مربـاخوری ، روز پنجم به 8 قاشق مرباخوری و روز ششم و هفتم به 12قاشق مرباخوری میرسد .

هفته دوم ماه هفتم

در این هفته می توان حریره بادام ر ا به رژیم غذایی کودک اضافه نمود. شروع آن نیز مانند فرنی از یک قاشق مرباخوری یکبار در روز است . تـا روز ششـم و هفـتم بـه 12 قاشق مرباخوری در روز میرسد. در این هفته به تدریج که مقدار و دفعات تغذیه با حریـره بـادام افـزایش مـی یابـد ؛ مقدار و دفعات تغذیه با فرنی کم میشود . بنابراین در هر وعده و یـا در تمـام دفعـات میتوان حریره بادام را جایگزین فرنی نمود.

دو هفته آخر ماه هفتم

سوپ به رژیم غذایی شیرخوار اضافه میشود . بـدین ترتیـب کـه روز اول (ظهـر و شب) بعد از تغذیه با شیر مادر و یا حریره بادام ، 3-4 قاشق استفاده میشود . ابتدا ظهر یک قاشق مرباخوری سوپ میخورد؛ سپس ظهر و شب سوپ میخـورد و هر روز یک قاشق مرباخوری به مقدار آن اضافه میشود تا برحسب اشتهای کودک به 3-8 قاشق مرباخوری در هر وعده برسد.سوپ ابتدا ساده است و از گوشت، هویج و برنج تهیه میشود و سپس هر سه روز یکبار یک نوع سبزی به آن اضافه میشود مثل جعفری، گشـنیز، لوبیاسـبز، کـرفس بـه اضافه یک قاشق مرباخوری روغن مایع یا کره.

دو هفته اول ماه هشتم

در این دو هفته برنامه قبلی ادامه یافته و زرده تخم مرغ بـه رژیـم غـذایی شـیرخوار اضافه میشود. روز اول به اندازه یک نخود از زرده پخته شده کاملا سـفت را در کمـی آب جوشیده یا شیرمادر نرم و حل کرده، به شیرخوار میدهند . هر روز صبح همراه با فرنی مقداری زرده را به تدریج اضافه میکنند تا ظرف 10روز به یک زرده کامل برسد. پس از آن هر روز نصف زرده همراه با 4-3 قاشـق فرنـی (یـا حریره) به شیرخوار میدهند و یا یک روز در میان یک زرده کامل به او داده میشود. پس در این دو هفته شیرخوار در هر روز یک چهارم تا نصف زرده تخم مـرغ ، سـه وعده (ابتدای صبح، 10صبح و عصر 3-4 (قاشق مرباخوری فرنی یا حریره و دو وعده (ظهر و شب) 3-8 قاشق مرباخوری سوپ میخورد .

دوهفته آخر ماه هشتم

ماست به مقدار دو قاشق مرباخوری بعد از سوپ ظهر و 2 قاشق پس از سوپ شام داده میشود . جو، بلغور گندم و رشته فرنگی را میتوان به ترکیبات سوپ اضافه کرد . یک قاشق مرباخوری کره یا روغن مایع را میتوان به سوپ اضافه کرد . از سبزی ها میتوان پوره تهیه کرد و بجای یک وعده فرنی یا حریره استفاده نمود . پـس در ایـن دوره شـیرخوار در روز نصـف زرده تخم مرغ یا یک روز درمیان 1زرده، 3 وعده فرنی یا حریره یا پوره، 2 وعده سـوپ (هـر بـار 3-8 قاشــق مربــاخوری و 4  قاشــق ماســت  مرباخوری) میخورد .

دو هفته اول ماه نهم

در این زمان میتوان حبوبات را نیز به سوپ شیرخوار اضافه کرد. به طور معمول تغذیه حبوبات از عدس و ماش که هضم آسانتری

دارند شروع میشود. در صورت امکان میتوان جوانه عدس یا مـاش را بـه محتویـات سوپ افزود. در مورد سایر حبوبات مثل لوبیا چیتی و لوبیا قرمز بهتر است قبلا آنها را خیسانده سپس پوستشان را جدا کرده و بعد از پختن به سوپ افزود. هر سه روز یکبار میتوان نوع حبوبات را تغییر داد. اگر از آرد حبوبـات اسـتفاده مـی شـود یـک قاشـق مرباخوری سرصاف کافی است.

دوهفته آخر ماه نهم

میوه به صورت آب میوه تازه اول از یک قاشـق مربـا خوری در روز همـراه بـا یـک قاشق مرباخوری آب ساده و سالم شروع میشود و کمکم به 6 قاشـق مربـاخوری آب میوه خالص میرسد. آب میوه را می توان بعد از فرنی یا حریره ساعت 10صبح داد . پس دراین دوره شیرخوار تخم مرغ و3 ،عده فرنی یا حریره،1بـار آب میـوه، 2 وعـده سوپ و ماست میخورد .

دوهفته اول ماه دهم

به جای آبمیوه، ساعت 10صبح میتوان از میوه‌های مجاز یـک قاشـق مربـاخوری (سیب، موز، هلو …) شروع نموده و به 2 قاشق مرباخوری رساند . مقدار میوه را میتوان بتدریج زیاد کرد و بجای فرنی ساعت 10صبح، 5 تـا 6 قاشـق مرباخوری میوه به کودک داد. دراواخر هفته دوم این ماه یک خرمای رسیده (بدون پوست و هسته) بعد از غـذای ظهر می توان به کودک داد. کمکم مقدار سوپ را برحسب اشتهای کودک ظهر و شب هر بار میتـو ان بـه 6-8 قاشق مرباخوری رساند. (دادن غذای بیشتر جای شیر مادر را میگیرد که هنـوز غـذای اصلی اوست) دراین زمان غذاهایی که میتواند با دست بردارد و به دهان ببرد باید به او داد. مثـل بیسکوئیت ساده، ماکارونی پخته شده، تکه‌های سیب زمینی پخته شده، کوفته قلقلی پس در این دوره شیرخواره 2 وعده فرنی یـا حریـره یـا پـوره یـا تکـه ای نـان و بیسکویت، زرده تخم مرغ، 1وعده میوه نرم، 2 وعده سوپ، 4 قاشق ماست می خورد .

دوهفته آخر ماه دهم

سوپ را میتوان تنوع بیشتری بخشید. کته نرم شده در آب گوشت یا آب مرغ همراه با خود گوشت میتوان تهیه کرد. به کته میتـوان سـبزیجات یـا حبوبـات اضـافه کـرد . گوشت ماهی که تیغه ای آن کاملا گرفته شده همراه با کته نرم و سبزی مناسب است. تو در مناطقی که ماهی متداول است می ان از 8 ماهگی به برنامه غذایی کودک اضافه کرد که البته باید کاملاً پخته شود و از غذای سرخ شده استفاده نشود .

ماه یازدهم ودوازدهم

تنوع در تهیه سوپ، کته و پوره رعایت شود با توجه به اشتهای کودک مـی تـوان بـه مقدار غذا در هر وعده اضافه نمود.
[elementor-template id=\”764\”]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *