گروه بندی کودکان از نظر مزاجی

کودکان از نظر مزاجی سه دستهاند

1- کودکان سخت: 10 %تمامی کودکان را شامل میشود . این کودکان به محـرک هـا پاسخ شدید داده، کم خواب و ناراحت هستند و خوردن غذا را طول میدهند .

2- کودکان راحت: 40 %تمام کودکان را تشکیل میدهند. این کودکـان در خـوردن، خوابیدن و کنترل ادرار و مدفوع راحت و انعطاف پذیر هستند.

3- سایر کودکان که نیمی از تمامی کودکان را تشکیل میدهند وضعیتی بین دو گروه قبلی دارند.

  • آدرس: سجاد، بین گلریز و خیام، ساختمان نگین، طبقه ۲ واحد ۸
  • اوقات پذیرش: روزهای زوج از ساعت ۴ تا ۹
  • ایمیل: mail@drkianifar.com