اصول تغذیه کمکی در شیرخوار

شیر مادر تا پایان 6 ماهگی به تنهایی وبدون اضافه کردن هـیچ غـذایی بـرای رشـد طبیعی شیرخوار کافی است بعد از 6 ماهگی نیازهای غذایی شیرخوار فقط با شیر مادر برآورده نمیشود و لازم است که علاوه بر شیر مادر غـذاهای نیمـه جامـد را بـرای او شروع کرد بنابراین تغذیه تکمیلی دورهای است که شیر خوار علاوه بـر شـیر مـادر از غذاهای دیگر نیز استفاده میکند، این دوره تا پایان شیردهی ( 2) سالگی ادامه می یابد این غذاها به ایندلیل مورد استفاده قرار میگیرند که مکمل شـیر مـادر بـوده ، نیازهـای تغذیهای اضافه کودک را برآورده ساخته و راه را برای دریافت غذای خانواده پـس از یـک سالگی هموار می نماید. تکامل رفلکس جویدن – بلع کردن برای تغذیه بـا مـواد جامـد لازم اسـت و ایـن وضعیت با تکامل عصبی تا 4 6 ماهگی ایجاد میشود. قبـل از ایـن مرحلـه از تکامـل ، وقتی می خواهیم قاشق را به دهان طفل ببریم، شیرخوار لبه ای خود را بسته و یا قاشق را با زبان خود به خارج میراند . درحوالی 6 ماهگی شیر خوار در هنگام ورود قاشق به دهـان ، دهـان خـود را بـاز کرده، زبان را کف دهان میخواباند و اجازه می دهـد محتویـات قاشـق را در دهـان او بریزند . در 7-9 ماهگی حرکات ریتمیک جویدن بدون وجود دندان ایجاد می شود، پس بهترین زمان شروع تغذیه تکمیلی پایان شش ماهگی است .
[elementor-template id=\”764\”]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *