زمان مناسب شروع غذای کمکی

بنابرتشخیص سازمان جهانی بهداشت و یونیسف زمان اصلی کاهش رشد در سـنین 6تا 18ماهگی است یعنی زمانی که اکثرکودکان هنوز هم از شیر مادر استفاده مـی کننـد . این امر نشان دهنده آنست که شیرمادر پس از 6 ماهگی به تنهائی پاسـخگوی نیازهـای غذائی او نمیباشد.اما باید دانست همانگونه که تأخیر در شروع غذای کمکی مشکل آفرین میباشد؛ زود شروع کردن غذای کمکی نیز دارای معایبی است که عبارتند از :

-1 کاهش شیر مادر که منبع اصلی غذای شیرخوار است.

2 -افزایش خطر خفگی برای کودک، زیرا هنوز گردن گرفتن و قدرت بلع کامل نیست.

-3 عفونت که منجر به افت رشد کودک خواهد شد.

-4 آماده نبودن دستگاه گوارش شیرخوار برای پذیرش غذاهایی غیر از شیر.

-5 پر شدن معده شیرخوار از غذاهای رقیق و غیرمغـذی بـدون آنکـه انـرژی او را تأمین نماید. در عین حال در شرایط خاصی ممکن است لازم شود تغذیه تکمیلی زودتر یعنی از پایان 4 ماهگی شروع گردد .

این شرایط عبارتند از :

1 -علی رغم سالم بودن شیرخوار و شیر خوردن مکرر، وزن گیری شیرخوار خوب نباشد.

-2 شیرخوار قادر به نگهداری سر به طور کامل باشد.

-3 هنگام بردن قاشق به دهان، دهان خود را باز کند.

از طرفی تأخیر در شروع تغذیه کمکی خطرناک است زیرا شـیرخوار غـذای مـوردنیاز را دریافت نمیکند و رشد کودک کند و یا متوقف می شود که در نتیجه خطر ابتلاء به سوءتغذیه افزایش مییابد. لذادر این دوران باید مـادر ان را تـا حـد ممکـن بـه تـداوم شیردهی تشویق نمود و توصیه کرد که تغذیه باشیر مادر در کنـار سـایر غـذاها همچنـان ادامه یابد. زیرا هدف این نیست که مقدار شیری را که شیرخوار در ایـن مـدت دریافـت میکند کاهش یابد،بلکه بایستی غذای کمکی به نحوی آغاز شود که مصرف شیر مـادر راتقویت نماید.

برای رسیدن به این هدف :

-1 غذای کمکی از پایان 6 ماهگی آغاز شود . -2 شیرخوار به طور مکرر برحسب نیاز و تقاضای او حتی در شـب بـا شـیر مـادر تغذیه شود . 3 -از 6ماهگی تا پایان 8 ماهگی 3-2 بار در روز با غذای کمکی تغذیه شود. -4 از تا 9 11ماهگی 3-4 بار در روز با غذای کمکی تغذیه شود . -5 از 12تا 24 ماهگی 4-5 بار در روز با غذای کمکی تغذیه شود .
[elementor-template id=\”764\”]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *